Udenrigsministeren:

Vil handle med kolonimagt udenom EU-dom og folketingsbeslutning

Danmark og EU vil tilsyneladende sikre handel med den marokkanske kolonimagt i Vestsahara, i strid med international lov, og udenom en EU-domstolsdom fra december og et folketingsbeslutningsforslag, der netop opfordrer til det modsatte.
10. maj 2017

I kategori

I kategori:

Torsdag diskuterer Folketingets Europaudvalg et mandat til ministeren i forbindelse med rådsmøde, eller et såkaldt samlenotat, om EU's forhandling i forbindelse med EU-domstolens afgørelse i forhold til handelsaftalen mellem Marokko og EU. 

I samlenotatet står der blandt andet at Europa-Kommissionen anbefaler, at der åbnes forhandlinger om tilpasning af associeringsaftalen mellem EU og Marokko, ”som opfølgning på en afgørelse fra EU-Domstolen af 21. december 2016. Formålet er at sikre, at handelspræferencerne indeholdt i associeringsaftalen mellem EU og Marokko kan gives til produkter fra Vestsahara på linje med tidligere praksis.”

I notatet, står der desuden at "der forventes at være bred opbakning til at indlede forhandlingerne på baggrund af det fremlagte forhandlingsdirektiv. Forhandlingsdirektivet ventes vedtaget på et snarligt rådsmøde med henblik på indledning af forhandlinger snarest herefter … Regeringen støtter indledning af forhandlingerne med henblik på at sikre handelspræferencer til produkter fra Vestsahara.”

Burde ikke forhandle med Marokko
Notatet kan kun forstås på en måde, mener Morten Nielsen, der er sekretariatsleder i solidaritetsorganisationen Afrika Kontakt, der laver kampagne- og projektarbejde i forhold til Vestsahara.

”Nemlig at man forsøger at gøre varer fra Vestsahara lovlige ved at ændre aftalen med Marokko. De forsøger, som jeg ser det, at omgå dommen. De burde ikke skulle forhandle med Marokko. Der er faldet en dom, og de skal rette ind,” udtaler han.

EU-Domstolsafgørelsen fra december 2016 fastslår, at to handelsaftaler (associeringsaftalen og landbrugsaftalen) mellem EU og Marokko ikke omfatter Vestsahara. Afrika Kontakt kaldte dengang dommen for ”den vigtigste retslige bekræftelse af saharawiernes rettigheder siden notatet fra den internationale domstol i Haag i 1975 [der afviste Marokkos krav på Vestsahara] og de FN støttede aftaler om en folkeafstemning i 1990-91.”

Der vil være tale om at sikre et juridisk grundlag for at give handelspræferencer til produkter fra Vestsahara, som det de facto var praksis før EU-Domstolens afgørelse. Der lægges i forhandlingsdirektivet ikke op til forhandlinger om yderligere toldpræferencer

Alle folketingets partier stemte i juni 2016 desuden for et beslutningsforslag, der blandt andet fraråder danske offentlige institutioner og firmaer at handle i og med den marokkanske koloni Vestsahara.

”Vi ønsker at danske virksomheder kender og efterlever de vedtagelser, herunder ånden i de vedtagelser, som folketinget gennemfører,” sagde daværende udenrigsminister Kristian Jensen fra folketingets talerstol dengang.

Må forhandle med Polisario
Enhedslisten opfordrer udvalget til at følge folketingets beslutning om Vestsahara, og forhandle med Vestsaharas befrielsesbevægelse Polisario om eventuelle handel med kolonien, i henhold til international lov og dommen fra EU-Domstolen.

Ifølge Polisarios repræsentant i Danmark, Abba Malainin, er sagen da også klokkeklar.

”Enhver aftale om resurser fra Vestsahara må have samtykke fra Vestsaharas oprindelige befolkning, i form af deres internationalt anerkendte repræsentant, Polisario. EU og Danmark må således forhandle med Polisario om Vestsaharas naturresurser, også fordi folketinget i deres beslutningsforslag har opfordret danske firmaer og offentlige institutioner til, ikke at handle med kolonimagten i Vestsahara,” siger Malainin.

Han opfordrer i stedet EU og den danske regering til at presse Marokko til at afholde den folkeafstemning om Vestsaharas tilhørsforhold, som hans folk saharawierne er blevet lovet i årtier, og ikke tilskynde Marokko til at stjæle saharawiernes naturresurser.

-----------

Afrika Kontakt sendte 11. maj nedenstående brev til alle medlemmerne af Folketingets Europaudvalg. 

Til medlemmerne af Folketingets Europaudvalg.

Kære venner

I forbindelse med det af udenrigsministeren fremsendte: Supplerende samlenotat – dop 6: Forhandlinger om tilpasning af protokoller til associeringsaftalen mellem EU og Marokko

Vi er klar over at nævnte samlenotat er til orientering. Spørgsmålet er om indholdet i dette er på linje med Folketingets vedtagelser, Udenrigsudvalgets beretning og EU-domstolens dom fra december sidste år. Det mener vi klart det ikke er, og at EUU derfor skal tage forbehold og få ministeren til at holde sig inden for de beslutninger, der er taget i tinget.

Vi anerkender vigtigheden af at bevare den gode relation mellem EU og Marokko og følgende indsigelse vedrører således ikke handelsaftalen mellem EU og Marokko i sig selv. Vi er ligeledes glade for at det i notatet bliver slået fast, at EU-dommen skal respekteres, idet EU-domstolen er den højeste juridiske myndighed i EU.

Desværre modsiger notatet sig selv, da det erklæres at ”Der vil være tale om at sikre et juridisk grundlag for at give handelspræferencer til produkter fra Vestsahara, som det de facto var praksis før EU-Domstolens afgørelse. Der lægges i forhandlingsdirektivet ikke op til forhandlinger om yderligere toldpræferencer”.

EU-dommen slog fast at Vestsahara ikke er en del af Marokko og intet land i EU, herunder Danmark, anerkender Marokkos besættelse af Vestsahara. Hvordan kan mandatet ”de facto” betyde at kommissionen får lov til at lave en undtagelse for varer fra Vestsahara? Hvordan kan handel foregå på vegne af Vestsahara uden samtykke fra Vestsaharas oprindelige befolkning, saharawierne, som Marokko ikke repræsenterer? Hvordan er Marokko overhovedet en relevant part i forhold til Vestsahara, når EU-dommen tydeligt har afgjort at Vestsahara er en tredje part ift. EU-Marokko relationer? Hvordan kan den danske regering anbefale ”handelspræferencer til produkter fra Vestsahara”, når selv samme regering har advaret danske virksomheder og institutioner imod at føre kommercielle aktiviteter i Vestsahara? Det skal desuden understreges at ”de facto” ikke har noget juridisk grundlag. Marokkos ”de facto” administrative magt blev underkendt af EU-dommen af samme årsag.

I notatet fremgår det også, at ”en aftale må være kompatibel med FN’s bestræbelser på at opnå en løsning på konflikten om Vestsahara”. Ifølge FN er Vestsahara et ikke-selvstyrende territorie og en endnu uløst kolonial problematik. Ved at støtte op om handel med Vestsahara gennem besættelsesmagten Marokko, modarbejdes FN’s bestræbelser på at løse konflikten, idet de økonomiske interesser således får en yderligere betydningsfuld rolle. Handel med produkter fra Vestsahara gør således konflikten politisk vanskelig og FN’s fredsproces både udfordres og undermineres.

En inklusion af Vestsahara i handelsaftalen med Marokko er dermed en direkte omgåelse af EU-dommens afgørelse, FN’s fredsproces og et brud på vedtagelsen i udenrigsudvalget som ligeledes siger, at Vestsahara ikke er en del af Marokko. Derfor kan Vestsahara ikke inkluderes i handelsaftaler mellem Marokko og EU!

Det er stærkt bekymrende at Udenrigsministeren omgår EU dommen og således underkender EU’s højeste juridiske myndighed. Dommen er tidligere blevet anket af EU-kommissionen og dermed tabt to gange, og vi vil derfor på det kraftigste anbefale at medlemmerne ikke giver ministeren grønt lys til at underkende dommen.

Til sidst vil vi gøre opmærksomme på, at et notat som tydeligt er i konflikt med folketingets vedtagelser og EU-dommen burde være mere end til orientering og at den korte tidsfrist er problematisk. Vi håber derfor at EUU vil rejse de spørgsmål vi rejser i denne mail og at man udbeder sig yderligere informationer, før EUU giver ministeren mulighed for at støtte EU-kommisionens åbenlyse forsøg på at liste en beslutning igennem, der er i konflikt med EU-domstolens afgørelse.


Med venlig hilsen


Jens Brun Madsen, Mille Neumann og Morten Nielsen
Afrika Kontakt

1) EU-Dommen: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186489&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=650042
2) Folketingets vedt. om Vestsahara: http://www.ft.dk/samling/20151/vedtagelse/v79/index.htm
3) Afrika Kontakts notat om dommen: https://afrika.dk/article/eu-domstolens-dom-fra-december-om-eumarokko-handelsaftalerne-og-


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev